TRANSPARANTE AANPAK

Erelonen & ALGEMENE VOORWAARDEN

De best mogelijke oplossing aanbieden is onze zaak. In samenhang met deze filosofie erkennen wij de gevolgen van het ereloon en bespreken deze op voorhand met onze cliënten.
Een systeem voor opvolging en controle is voorzien en wordt toegepast bij de eindafrekening.
Wij begroten onze erelonen en kosten op grond van de Belgische standaards voor advocaten.
Doorgaans wordt er een uurtarief toegepast (schrijven van contracten, routine consultaties, gebruikelijke ervaring, enz).

Onkosten

De kosten hebben betrekking op de materiële uitgaven verbonden aan de tussenkomst van een advocaat en de infrastructuur van het kantoor.

Volgende kosten worden o.a. in rekening gebracht :

  • Opening dossier (= algemene secretariaatskost voor de opening, sluiting en archivering van dossiers en de boekhouding daarvan) € 60,00 excl.BTW / € 72,60 incl.BTW
  • Briefwisseling en aktes (conclusies, contracten, etc..) per pagina € 10,00 excl.BTW / € 12,10 incl.BTW
  • E-mails (verwerking en klassering in-en uitgaande mail) per mail € 6,00 excl.BTW / € 7,26 incl.BTW
  • Verplaatsingskost per kilometer € 0,50 excl.BTW / € 0,61 incl.BTW
  • Aangetekende zendingen : doorfacturatie van de postprijs, te verhogen met de BTW
  • Gerechtskosten (rolrechten etc.) te betalen op basis van de wettelijke tarieven

De vermelde eenheidsprijzen gelden voor het jaar 2015 en zijn jaarlijks aanpasbaar.

Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties die wij leveren.
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt ons ereloon berekend op basis van een uurtarief dat varieert van € 75,00 exc.BTW / € 102,85 incl.BTW tot € 200,00 excl.BTW / € 242,00 incl.BTW.

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die advocatenassociatie Durnez (hierna genoemd “Durnez”) aan haar cliënten levert. Telkens een cliënt beroep doet op Durnez, wordt deze cliënt geacht onderhavige voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Durnez heeft de mogelijkheid om opdrachten en zaken toe te wijzen aan advocaten die deel uitmaken van Durnez. Durnez heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van Durnez.

3. De overdracht van brieven, adviezen, processtukken, etc. door Durnez aan het cliënteel, gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten, alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Durnez.

4. De adviezen, schriftelijke stukken, enz., uitgaande van Durnez zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder, en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Durnez.

5. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Durnez, m.i.v. van alle advocaten binnen Durnez, is beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Durnez.

6. De prestaties van Durnez worden gefactureerd door en zijn betaalbaar aan Durnez Johan. Bij aanvang van het dossier, en naargelang prestaties worden geleverd, zal de cliënt betalingsaanvragen ontvangen. De kosten worden aangerekend bij afsluiting van het dossier of tussentijds op uw uitdrukkelijk verzoek. De betalingsaanvragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bedongen. Na ontvangst van de betaling ontvangt de cliënt de overeenstemmende factuur. Ingeval een factuur niet wordt voorafgegaan door een betalingsaanvraag, is de factuur betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of bedongen. Protest dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na verzending van de factuur, betalingsaanvraag en/of levering van het werk.
Indien de factuur of het betalingsverzoek wordt ontvangen als een consument onder EU-recht geldt er een betalingstermijn van 20 kalenderdagen.

7. Bij wanbetaling van zowel betalingsaanvraag als factuur door een persoon die in de hoedanigheid als klant van Durnez, geen consument is onder EU-recht, is van rechtswege en zonder vereiste van aangetekende aanmaning een nalatigheidsintrest van 10% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van € 100,00 en met behoud van de mogelijkheid om de werkelijke kostprijs van de invordering door te rekenen indien deze hoger zou zijn dan de voorziene forfait.
Bij wanbetaling van zowel betalingsaanvraag als factuur door een persoon die in de hoedanigheid als klant van Durnez, consument is onder EU-recht, is een nalatigheidsintrest aan de wettelijke interestvoet verschuldigd vermeerderd met een coëfficiënt van 10% én wordt de werkelijke waarde van de minnelijke invorderingskosten doorgerekend met de volgende forfaitaire grenzen: € 40,00 wanneer de verschuldigde hoofdsom niet hoger is dan € 400,00; 10% op de schijf van € 400,01 tot € 5.000,00; 5% op de schijf van € 5.000,01 tot € 10.000,00; 1% op de schijf van € 10.000,01 tot € 200.000,00 ; 0,5% op de schijf vanaf € 200.000,01; Absolute grens van € 6.650,00 kosten voor de minnelijke invordering). Na gerechtelijke controle kunnen er hogere vergoedingen gevraagd worden door Durnez indien de werkelijke schade door wanbetaling hoger ligt dan de maximugrenzen.

Klanten van Durnez gaan akkoord dat ze betalingsherineringen per post en per e-mail kunnen ontvangen. Voor e-mail wordt gebruik gemaakt van de e-mailadressen die de klant voorafgaand de betalingsherinering heeft gebruikt om te commuiceren met Durnez.
Alle bedragen en vergoedingen onder dit punt hebben enkel betrekking op de minnelijke invorderingskosten die de gerechtelijke invordering voorafgaat. Durnez zal de kosten van een eventuele gerechtelijke invordering conform de wet doorrekenen.

8. Bij wanbetaling van zowel betalingsaanvraag als van factuur, heeft Durnez het recht zijn prestaties en tussenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of, naargelang het geval, te beëindigen.

9. De cliënt erkent uitdrukkelijk dat Durnez niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die de cliënt zou lijden ingevolge opschorting of beëindiging van prestaties en tussenkomsten wegens wanbetaling door de cliënt, door diens eigen nalatigheden en/of fouten en deze van derden. Durnez is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

10. Durnez verwerkt uitsluitend persoonsgebonden gegevens binnen het kader van de juridische dienstverlening overeenkomstig de GDPR wetgeving.

11. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, brengt dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.

12. Ingeval van geschil, zijn de Rechtbanken van Leuven bevoegd, onverminderd het recht van Durnez om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of zetel van de cliënt.

FINANCIËLE INFORMATIE 

Betalingen gebeuren bij voorkeur via overschrijving. Cash-betalingen of (bank) cheques worden niet aanvaard. Gelieve bij overschrijvingen steeds de opgegeven mededeling te gebruiken voor een vlotte verwerking van de betaling.

Betalingen dienen steeds te worden gedaan op de ereloonrekening.

Betalingen van derdengelden moeten worden gedaan op de derdenrekening. De betalingsgegevens worden steeds aangegeven in het betalingsverzoek.

Derdenrekening

KBC BE51 7343 7726 7462

BIC: KREDBEBB

Ereloonrekening

ING BE13 3300 6041 9839

BIC: BBRUBEBB