IN ALLE VETROUWEN

Wettelijke informatie

Durnez Advocaten is de handelsnaam van het kantoor van advocaat Johan Durnez die het beroep van advocaat uitoefent als natuurlijk persoon en ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0817.901.228

 

Het hoofdkantoor is gevestigd te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 134A. Het bijkantoor gevestigd te 3290 Diest, Peetersstraat 13 wordt beheerd door Erwin Goffin. Alle dossiers worden op het hoofdkantoor behandeld. De administratie wordt eveneens verricht op het hoofdkantoor. Het kantoor van advocaat Johan Durnez is verbonden aan de Balie van Leuven.

 

De handelingen van het kantoor van advocaat Johan Durnez zijn verzekerd, via Amlin Europe N.V., vennootschap naar Nederlands recht met bijkantoor in België te 1210 Brussel, Koning Albert-II-laan 9, KBO 0416.056.35., voor hun burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid voor de geldelijke gevolgen van de (extra-) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen de cliënten, in de uitoefening van hun beroep en dewelke verder wordt toegelicht in de algemene voorwaarden. Een verzekeringsattest kan ten alle tijde worden opgevraagd. Onze beroepsaansprakelijkheid is via de globale polis gedekt tot € 1.250.000,00. Voor specifieke gevallen kan een hogere verzekering worden afgesloten, in welk geval de bijkomende premie een onkost uitmaakt ten laste van de klant.

 

Klachten met betrekking tot de dienstverlening kunnen worden overgemaakt aan het kantoor via de vermelde contactgegevens. Voor klachten kan u eveneens terecht bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), die bevoegd is voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is gevestigd te 1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8.